Sykepleier serverer i sengeposten

Om oss

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (HSR) er et spesialsykehus for pasienter med revmatiske sykdommer, for pasienter med ulike typer hudsykdommer, og vi har en moderne operasjonsavdeling som utfører revmakirurgiske og ortopediske operasjoner. På denne siden finner du relevant informasjon om sykehuset som helhet.

Vår primære oppgave er utredning, behandling, rehabilitering av pasienter med revmatiske sykdommer.

Vi har siden 1968 utført revmakirurgiske og ortopediske operasjoner, og var de første på Vestlandet til å utføre kneproteseoperasjoner. Idag har vi en av regionens mest moderne operasjonsavdelinger til å utføre revmakirurgiske og ortopediske operasjoner.

Vår Hudavdeling behandler alle typer hudsykdommer, allergier og enklere (polikliniske) hudoperasjoner. Hudavdelingen har også et lavterske, drop-in tilbud om sjekk av seksualet overførbare infeksjoner, se www.testivest.no.

 Vi har dessuten i oppgave å drive forskning, opplæring av pasienter og pårørende og utdanning av helsepersonell.

Vi bygger vår virksomhet på best tilgjengelige kunnskaper, og vi ønsker å kontinuerlig evaluere og forbedre våre behandlinger i samsvar med både brukernes og samfunnets behov. Sykehuset har ca 180 ansatte, inklusive datterselskapet Rehabilitering Vest AS.

Her finner du informasjon om våre ulike avdelinger og behandlingene de gir.

HSR AS er en privat, ideell institusjon som har driftsavtale med Helse Vest. Sykehuset er heleid av Haugesund Sanitetsforening og er medlem av Hovedorganisasjonen Virke.

 

Styret i HSR 2022-2023

Styret velges på generalforsamlingen hvert år. Ansattrepresentanter velges av og blant ansatte, men velges formelt også på generalforsamlingen. Generalforsamlingen gjennomføres innen utgangen av juni, med blant annet valg av styre.

 

Styret er sykehusets øverste organ mellom generalforsamlingene. Styrets hovedoppgaver er blant annet å vedta strategiplaner og budsjett og møtes cirka hver annen måned.

Styremedlemmer 2022-2024

Administrerende direktør Kari Nådland

Administrerende direktør Kari Nådland

Ledelsen ved HSR består av administrerende direktør, enhetslederne og ledere for stabs- og støttefunksjoner:

 • Administrerende direktør Kari Nådland
 • Fagsjef Lene K Brekke
 • Avdelingsoverlege revmatologi Elisabet L Esperø
 • Avdelingsoverlege hud Holger Benthien
 • Avdelingsoverlege revmakirurgi og ortopedi Øystein Gøthesen
 • Avdelingssykepleier Ola Andreas Tørring

 

 • Personal- og administrasjonssjef Dagfinn Berge Dahle
 • Økonomisjef Kjell Rune Hellesund
 • Kontorleder Åse Helene Tvedt
 • Teknisk leder Jostein Sjursen
 • Kjøkkensjef Gro Håland

Visjon

HSR skal gi et kunnskapsbasert og helhetlig behandlingstilbud av beste kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Gjennom forskning skal vi bidra til utviklingen av behandlingstilbudene nasjonalt og internasjonalt.

Verdiene vi bygger på

i de små ting frihet -  i de store ting enighet -  i alle ting kjærlighet
Omsorg – kunnskap – tillit

Målene

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS skal tilby effektive og fremtidsrettede spesialisthelsetjenester innen våre 3 områder:
 • Dermatologi: Effektiv behandling og kunnskapsbygging
  • Foregangssykehus – «nye» dermatologiske diagnoser
  • Enkelhet: Behandling på rett nivå – lavterskel tilbud
  • Kunnskapsbygging i førstelinjen for å sikre pasientnær behandling og frigjøre kapasitet i spesialisthelsetjenesten
 • Revmatologi: Best i Vest – også på forebygging og veiledning
  • Foretrukket sykehus for revmatikere
  • Videreutvikle og forsterke pasientkurs
  • Sikre likeverdig behandling – også til mer sjeldne diagnoser
  • Videreutvikle revmatologisk rehabilitering for aktuelle pasienter
 • Revmakriurgi/Ortopedi: Foretrukket sykehus for våre operasjoner i helseregionen
  • Kvalitet i alle ledd – best på kne
  • Ingen pasientlekkasje ut av helseforetakets område for våre operasjoner
  • Bidra til utjevning av forskjeller i ventetid innad i Helse Vest

Utviklingsplan

Helse Vest ba i 2021 alle private idelle virksomheter som er en integrert del av spesialisthelsetjenesten å utarbeide utviklingsplaner på linje med egne helseforetak.

Utviklingsplanene er foretakets strategiske dokument for hvordan virksomheten møter det fremtidige behovet for helsetjenester innen sine virkeområder.

 

HSR har 3 medisinske enheter og tilknyttede støttefunksjoner. Vårt organisasjonskart ser slik ut:

Organisasjonskart 2020

Neste styremøte i HSR

 • Styremøte
  Styremøter ved HSR gjennomføres normalt kvartalsvis.
  Styremøte
  4.
  juli
  2024
  Flere datoer
Sist oppdatert 18.12.2023