Utdanning LIS-leger

På denne siden finner du informasjon om våre utdanningsløp for LIS-leger innen revmatologi og dermatologi, samt delløp for ortopedisk kirurgi.

Leger i samtale

Foto: Grethe Nygaard

​HSR er godkjent som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering innen revmatologi og dermatologi, samt deler av spesialiseringen innen ortopedisk kirurgi.

Innen revmatologi har vi samarbeidsavtaler med Helse Fonna og Helse Bergen for å sikre gjennomgående LIS-løp. Innen dermatologi har vi samarbeid med St. Olavs Hospital og Haukeland Universitetssykehus for gjennomgående LIS-løp.

​​​​​Utdanningen av legespesialister skal skje innen faglig forsvarlige rammer, og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet i utdanningsløpet.

Spesialistutdanningen for leger starter etter å ha fått autorisasjon som norsk lege. Spesialistutdanningen skjer i stilling som lege i spesialisering (LIS). Spesialiseringsløpet for leger har to eller tre deler, avhengig av spesialitet. LIS 1 er felles for alle, og har erstatta turnuslegeordninga.

For mer informasjon om ordningene, gå til den nasjonale nettsida for LIS​

Modell for spesialiseringsløpet LIS 1-3: 

Bilde som illustrerer gjennomføring av spesialiseringsløp for leger


Revmatologi er en faglig utfordrende spesialitet som omfatter en rekke systemsykdommer. HSR har gjennom flere tiår utdannet revmatologer, og revmatologisk avdeling HSR har 9 spesialister i revmatologi som veileder og superviserer LIS-leger ansatt i våre 3 LIS3-stillinger for revmatologi.

Avdelingens utdanningsløp i revmatologi gjennomføres i all hovedsak i Haugesund. 24 måneder avtjenes ved revmatologisk avdeling HSR og 24 måneder ved indremedisinsk avdeling Haugesund sykehus (lokalisert i nabobygget). Utenom dette har vi avtale med revmatologisk avdeling i Bergen hvor våre LIS3 tilbys 12 måneders tjeneste for å få tilstrekkelig pasientvolum til å oppnå kompetanse om de sjeldnere revmatologiske tilstandene samt akademisk revmatologi.

Revmatologisk avdeling ved HSR holder til i nye, moderne lokaler. Avdelingen har stor fokus på ultralydbruk med god tilgang på ultralydapparater (på hvert legekontor) og regelmessig praktisk trening i ultralyd.

Vi har tett samarbeid med revmakirurger og hudleger, samt et tverrfaglig miljø. Sykehuset har et voksende forskningsmiljø og det motiveres til forskningsdeltakelse for LIS-leger som har interesse for det.

2023 Utdanningsplan - Revmatologi

REVMA_VEDLEGG1_UTDANNINGSLØP (PDF)

REVMA_VEDLEGG2_ INTERNUNDERVISNING-UKEPROGRAM (PDF)

REVMA_VEDLEGG3_INTERNUNDERVISNING-2ÅRSPLAN (PDF)​

Som eneste hudavdeling i Helse Fonna har vi et særskilt ansvar for å sikre utdanningen av hudspesialister i dette helseforetak. HSR er godkjent utdanningsinstitusjon etter den nye spesialistforskriften. Utdanningen til hudspesialist består av poliklinisk tjeneste uten vaktordning kveld og i helgen.

I løpet av 4 år tjeneste på hudavdelingen kan du gjennomføre alle polikliniske læringsmål i dermatologi/venerologi. De manglende læringsmål oppnås ved Universitetssykehusene i Trondheim eller Bergen. Vi har i tillegg en samarbeidsavtale med medisinsk avdeling ved Haugesund Sjukehus.

HSR har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering. I det daglige vil leger i spesialisering følges opp av fast ansatte spesialister.

Det er satt av tid i tjenesteplanen slik at hver lege i spesialisering gjennomfører månedlig individuelle veiledninger eller gruppeveiledninger. Veiledere har gjennomgått veilederkurs.

Utdanningsplan - Dermatologi 2023.pdf

2020 HUD Vedlegg 1 Utdanningsløp.pdf

Leger i spesialisering som har hovedlæringsarena ved annet sykehus, kan tilbys midlertidig ansettelse som LIS 3 ved HSR, for en begrenset tidsperiode.

Forutsetningen for godkjenning av engasjementet hos oss som del av LIS-utdanningen, er at hovedarbeidsgiver godkjenner læringsaktiviteter og læringsmål oppnådd ved HSR.

Vi har etter gammel ordning vært godkjent som utdanningsinstitusjon i ortopedisk kirurgi for 2,5 år. Læringsaktiviteter og læringsmål som kan oppnås hos oss kan gjenfinnes i detaljert plan, men dreier seg i hovedsak om elektiv ortopedisk ortopedi.

Vi utfører proteseoperasjoner i knær, hofter og skuldre, samt et stort volum av hånd- og ankel/fotkirurgi. Vi foretar vurderinger og polikliniske konsultasjoner innenfor det meste av elektiv ortopedi, inkludert idrettsmedisin og belastningslidelser. Vi har tett samarbeid med revmatologer og hudleger, så vi har et stort tilfang av pasienter med revmatiske lidelser i vår pasientpopulasjon.

Avdelingen består av poliklinikk, sengepost og operasjonsavdeling som ledes av en avdelingsoverlege. Vi har for tiden 5 spesialister i ortopedisk kirurgi og 1 LIS-lege i tillegg 2 anestesileger.

LIS vil få tid til fordypning, og undervisning i henhold til gjeldende regler. Hver LIS vil ha en personlig veiledende overlege. Det gis muligheter for deltagelse i kvalitetsforbedrings- og forskningsprosjekter.

2020 Utdanningsplan RKO ved HSR.pdf

FKM skal oppnås i alle spesialiteter og er identisk i alle fag. Det er 24 læringsmål fordelt på områdene etikk, forebygging, forskningsforståelse, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, samhandling, systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse.

Ved HSR har vi et særskilt fokus på at alle leger i spesialisering får opplæring i forbedringsarbeid og kommunikasjon.

 Det er nedsatt regionale arbeidsgrupper (HelseVest og HelseFonna) for å utarbeide felles kurs-konsept og læringsaktiviteter for FKM-læringsmålene. HSR følger disse anbefalingene. Størsteparten av FKM-læringsmålene skal oppnås gjennom daglig praksis.

  • Nasjonal kurs «Administrasjon og ledelse» skal dekke helt eller delvis LM 04, 41, 42, 43, 46, 47, 51, 59, 60, 70, 71, 72, 73 og 74
  • Nasjonal kurs «sakkyndighetsarbeid» skal dekke helt eller delvis LM 46 og 47

Resten organiseres regionalt.

Status quo:

Regionalt kurs:

Følgende 3 kurs er under utarbeidelse i Regionalt Utdanningsutvalg Vest:

  1. Lovverk, organisasjon, ledelse
  2. Forløp og kvalitetsforbedring
  3. Etikk

Det skal bli 2 dagers kurs, som skal arrangeres i Bergen og Stavanger som skal dekke helt eller delvis LM 04, 41, 42, 43, 46, 47, 70, 71, 72, 73 og 74

Veilederkurs:

Blir arrangert lokalt, dekker LM 20.

Prosjektoppgave:

Alle LIS skal i løpet av utdanningstiden gjennomføre en prosjektoppgave i forbedringsarbeid og pasientsikkerhet. Veiledet av fagsjef eller FOU-rådgiver med PhD og/eller ansatt med forbedringskompetanse.

Inndekning av andre læringsmål

Det dekker helt eller delvis LM 32, 34, 41, 42 og 43.

Digital fellesundervisning sammen med ​HelseFonna dekker LM 4, 13, 32.

Felles internundervisning på HSR «forskningslære» 2 timer i året dekker LM 13. Primæransvarlig er fagsjefen med PhD, foredragsholder er alle kollega med PhD og andre forskningsaktive kollega.

Alle andre læringsmål (19, 21, 22, 23, 33 og 55) omhandler kommunikasjon og etikk i en eller annen form. Planlagt samarbeid med Haugesund Sykehus HF. Kommunikasjonstrening, rollespill, gruppeveiledning, «Fire gode vaner»

Spesialisthelsetjenesten skal legge til rette for allmennlegene sitt behov for spesialisering i sykehus (ALIS). Sykehusene er avhengige av velfungerende og høyt kompetente fastleger som samarbeidspartnere. Arbeid som lege i spesialisering ved HSRs avdelinger kan inngå som del av et utdanningsløp for ALIS.

Registrerte kommuner som har ALIS med interesse for våre fag kan inngå samarbeid med HSR om utdanning. ALIS som jobber ved HSR tildeles læringsplan for Allmennmedisin i Kompetanseportalen, og HSR inngår da som læringsarena i kommunens utdanningsplan.

Ledige stillinger ved HSR som kan inngå i et ALIS-utdanningsløp utlyses via våre egne kanaler og også via ALIS-portalen som er utviklet av Helse Vest RHF:Sist oppdatert 15.08.2023