Brukermedvirkning og brukerutvalg

På denne siden finner du informasjon om vårt brukerutvalg og pasient- og brukererfaringer knyttet til vårt sykehus.

Lege som foretar håndundersøkelse

Foto: Grethe Nygaard

Brukerutvalg for 2023-2024 er oppnevnt. Her finner du mandat, hovedoppgaver, sammensetning og kontaktinformasjon.

Du finner også resultater av gjennomførte pasienterfaringsundersøkelser.

Brukerutvalget er et rådgivende organ for ledelsen. Brukerutvalgets viktigste oppgaver er å være med på å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til pasientene.

Målet med brukerutvalget er å styrke pasientenes og pårørendes stilling og innflytelse ved å skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og brukermedvirkning.

Brukerutvalget skal ta utgangspunkt i gjeldende lover, forskrifter og interne retningslinjer som relaterer seg til pasientenes og pårørendes roller i dagens helsetjeneste. Reell brukermedvirkning og brukernes interesser og behov skal være utvalgets hovedoppgave.

Oppgaver kan initieres av utvalgets medlemmer, ledelsen, råd og utvalg, samt fra eksternt hold.

 • Gi innspill som kan bedre service og kvalitet i pasientbehandlingen
 • Gi innspill til utviklingsprosjekter/endringsforslag av nye tilbud til pasientene og pårørende
 • Gi innspill om plan- og budsjettsaker
 • Gi innspill om saker som berører sikkerhet, tilgjengelighet, ressursutnyttelse, informasjon og kommunikasjon
 • Oppnevning av brukerrepresentanter til prosjekter og utvalg
 • Utarbeide årsrapport for utvalgets arbeid

Leder av brukerutvalget blir invitert inn i styret til HSR som observatør. Representanten har talerett, men ikke stemmerett i styremøtene.

Faste medlemmer:

 • Norsk Revmatikerforbund Rogaland:
  Bente Ree, tel 95 79 17 09
  Ringveien 54, 4351 Kleppe
 • ​​Haugesund og Karmøy Revmatikerforening:
  Paul Magne Sørensen, tel 99 47 19 62
  Hjortestien 51, 5517 Haugesund​
 • Haugesund og Karmøy Revmatikerforening:
  Kari Rundhaug, tel 48 12 92 26
  Kopervikgaten 3, 5529 Haugesund
 • Foreningen for kroniske smertepasienter Haugesund og omegn:
  Karl Henry Nøkling, tel 95 23 11 31
  Torsgate 14, 5531 Haugesund
 • Psoriasis- og eksemforbundet Rogaland:
  Knut Svele, tel 97 15 45 21
  Godalsveien 18, 4015 Stavanger
 • Mental Helse Norge:
  Marthe Gulbrandsen, tel 46 62 39 79
  Austerheimsvegen 67, 4200 Sauda

Vararepresentanter:

Fra administrasjonen:

Neste møte i brukerutvalget

 • Brukerutvalget
  Brukerutvalget ved HSR oppnevnes for 2 år av gangen. Brukerutvalget møtes 4-5 ganger i året, og tar opp ulike forhold pasientene spiller inn.
  Brukerutvalget
  12.
  juni
  2024
  Flere datoer
Sist oppdatert 18.12.2023