Årsmeldinger og rapporter

Her finner du nøkkeltall for siste regnskapsår, styrets beretninger og vesentlige rapporter knyttet til vår virksomhet.

Lege som foretar håndundersøkelse

Foto: Grethe Nygaard

Fra revmatologisk poliklinikk: Ultralydundersøkelse av en hånd

​Basisinformasjon om virksomheten

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er et ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset dekker det revmatologiske behandlingstilbudet og behandling av hudlidelser for Helse Fonna med cirka 180.000 innbyggere.

Sykehuset har en egen revmakirurgisk/ortopedisk seksjon som utfører operasjoner i ledd og skjelett.

Sykehuset har i hovedsak poliklinisk behandling, men har også innleggelser for revmatologisk rehabilitering, utredning og operasjoner.

32.928 polikliniske konsultasjoner, hvorav

 • 18.115 er knyttet til hudavdelingen
 • 7.404 er knyttet til revmatologisk avdeling
 • 5.013 er knyttet til revmakirurgisk/ortopedisk avdeling,
  i tillegg kommer
 • 1.325 knyttet til infusjonsbehandling
 • 1.071 knyttet til fysio-/ergoterapeutisk oppfølgning
 • 2.206 (7%) av konsultasjonene ble gjennomført digitalt

977 operasjoner hvorav

 • 533 dagkirurgiske
 • 444 operasjoner med innleggelse
 • 402 proteseoperasjoner
 • Av de korteste ventetidene i Helse Vest
Polikliniske pasienter

For polikliniske pasienter har HSR allerede nådd nasjonal målsetting om kortere gjennomsnittlig ventetid enn 50 dager.

Antall ansatte, sykefravær

154 fastansatte, hvorav

 • 128 kvinner
 • 26 menn

Gjennomsnittlig sykefravær 7,54 %. Sykefraværet i 2022 var 7,33%

Økonomiske nøkkeltall

Omsetning NOK 216.859.500

Driftsresultat                     NOK          981.565
Årsresultat                        NOK    -15.190.665
Egenkapital pr 31.12.23   NOK    133.889.422

​Fra og med 2020 har HSR lagt om, og utgir kun regnskap og styrets beretning. Aktuell informasjon publiseres på våre nettsider fortløpende.

Ønsker du årsmeldinger tilsendt, ta kontakt via eDialog.

 

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget er satt sammen av fagfolk som ikke sitter i lederposisjoner på sykehuset. Utvalget er gitt en særlig oppgave i å forestå og behandle eventuelle meldinger om pasientskader der det er meldeplikt til eksterne instanser. Utvalget skal besvare spørsmål og gjøre vurderinger i denne forbindelse.

For eldre rapporter fra Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget, send forespørsel via eDialog. 

​HSR har et helhetlig og inkluderende menneskesyn og diskriminering, uansett begrunnelse, aksepteres ikke.

HSR mener mangfold og likestilling bidrar til å styrke virksomheten gjennom den enkelte medarbeiders individualitet, egenskaper og kompetanse. Individuelle egenskaper bidrar til mangfold som har positive effekter for virksomheten.

HSR har som mål å arbeide kontinuerlig for mangfold og likestilling, og har utarbeider retningslinjer og planer for dette. Arbeidet ferdigstilles i løpet av 2023, og  likestilling og diskriminering rapporteres på løpende.

HSR samarbeider med NAV for å tilby arbeidstrening. Hensikten er å gi berørte medarebidere tilrettelagt arbeidstrening og dermed styrke deres muligheter til å komme i ordinært arbeid eller utdanning.

Pr 31.12.2022 består ledelsen av ​​4 kvinner og ​7 menn. Styret består av 3 kvinner og ​4 menn.

For tidligere redegjørelser kontakt oss via eDialog.

​​
HSR har et helhetlig og inkluderende menneskesyn og diskriminering, uansett begrunnelse, aksepteres ikke. HSR mener mangfold og likestilling bidrar til å styrke virksomheten gjennom den enkelte medarbeiders individualitet, egenskaper og kompetanse. Individuelle egenskaper bidrar til mangfold som har positive effekter for virksomheten.

Vi forventer tilsvarende fra våre leverandører og i tråd med Åpenhetsloven gjennomfører vi jevnlig forespørsler og avklaringer med disse om oppfølgningen av menneskelige rettigheter og anstendige arbeidsforhold i deres verdikjeder.

Dersom du har spørsmål rundtvårt arbeid på dette området, kontakt oss på sikker måte her.

HSR ble i 2019 sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2015.

HSR skal være et miljøbevisst sykehus som ivareta det ytre miljø på en best mulig måte. Et godt ytre miljø er en forutsetning for god folkehelse. Derfor mener vi det er viktig å arbeide systematisk med sykehusdriftens påvirkning på naturen. Miljøstyringssystemet skal sikre at lover, forskrifter og krav etterleves i drift, ved innkjøp og investeringer.

Sykehusets overordnede miljømål for 2019-2022 er:

 1. Ha miljøbevisste medarbeidere
 2. Redusere miljøpåvirkning fra produkter og utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann
 3. Redusere ressursforbruket
 4. Sykehuset jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.
Sist oppdatert 18.07.2023