Utviklingsplan 2023-2026

Helse Vest har bedt alle private idelle virksomheter som er en integrert del av spesialisthelsetjenesten å utarbeide utviklingsplaner på linje med egne helseforetak. Målet er å etablere pasientens helsetjeneste, sikre fremtidsrettet behandling og god bruk av ressursene.

Leger i samtale

​Utviklingsplanene skal være foretakets strategiske dokument for hvordan virksomheten møter det fremtidige behovet for helsetjenester innen sine virkeområder.

Det er første gang det regionale helseforetaket etterspør slike utviklingsplaner fra de private ideelle virksomhetene. HSR har valgt å legge strategiplanen stryret vedtok høsten 2020 til grunn for arbeidet, og fremskrive utviklingen mot 2026 basert på dette.

Planen høres i organisasjonen, brukerutvalg med mer, og med mulighet for eksterne til å gi innspill:

 • ​Høringsfrist er 30. november 2021
 • Alle høringsuttalelser sendes skriftlig til post@hsr.as

 • 06.09.2021: Oppstart med orientering i ledergruppen
 • 30.09.2021: Styret orienteres om arbeidet
 • 04.10.2021: Gjennomgang av foreløpig versjon i ledergruppen
 • ​12.10.2021: Innledende orientering for tillitsvalgte
 • 22.10.2021: Frist for avdelingsvise tilbakemeldinger på foreløpig versjon
 • 01.11.2021: Drøfting av og beslutning om høringsutkast i ledergruppen
 • 18.11.2021: Orientering til styret om høringsutkast og høringsprosess
 • 30.11.2021: Høringsfrist versjon 1.0 – Ledergruppen får oversendt alle høringssvar
 • Desember/Januar: Ledergruppediskusjon om responsen på høringen – dernest utarbeidelse av versjon 2.0
 • 21.01.22: Status for arbeidet og hovedlinjer orienteres på Årsseminaret
 • Februar 2022: Styrebehandling
 • 01.03.22: Endelig frist for oversendelse til Helse Vest
Sist oppdatert 22.08.2023