Faglige artikler

På denne siden finner du oversikt over publikasjoner og faglige artikler skrevet av eller med bidrag fra medisinskfaglige medarbeidere ved HSR.

Bildet viser undervisning/foredrag på HSR om revmatiske sykdommer
Fra faglige foredrag på HSR

​Artiklene publiseres fortløpende og med de nyeste øverst.

Artiklene er beskrevet/omtalt på publiseringsspråket som ofte er engelsk.

Article published:

American College of Rheumatology, April 2024

Theme:

We aim to compare drug effectiveness and persistence between reference etanercept (ETN) and ETN biosimilar SB4 in psoriatic arthritis (PsA) patients naïve to ETN and to investigate drug effectiveness and persistence in those undergoing mandatory non-medical switch from ETN to SB4.

Participant from HSR:

Lene Kristin Brekke, MD

Article published:

Frontiers in medicine, December 2023

Theme:

There is an increasing awareness of the spectrum of phenotypes in giant cell arteritis (GCA). However, there is sparse evidence concerning the phenotypic distribution which may be influenced by both genetic background and the environment. We established a cohort of all GCA-patients in the Bergen Health Area (Western Norway), to describe the phenotypic distribution and whether phenotypes differ with regards to incidence and clinical features.

Participant from HSR:

Hans Kristian Skaug, PhD

Article published:

Best Practice Nordic, October 2023

Theme:

Hans Kristian Skaug, a rheumatology fellow and PhD student, discussed his study on giant cell arteritis in a population from the western Norway from 2013 to 2020 at the Scandinavian Congress of Rheumatology. The research involved 257 patients and the study reveals several interesting results.

A videopresentation in English

Participant from HSR:

Hans Kristian Skaug, PhD-student

Exploring giant cell arteritis: study highlights phenotype influence

Artikkel publisert:

Frontiers in Medicine, 8. september 2023

Tema:

Evidence as to whether or not giant cell arteritis (GCA) confers added risk of cancer or death is conflicting. Our aim was to identify factors predicting death or cancer in a large Norwegian GCA-cohort.

Deltaker fra HSR:

Lene Kristin Brekke

Factors predicting death and cancer in patients with giant cell arteritis in Western Norway 1972–2012: a retrospective observational cohort study

Foredrag avholdt:

​Tema:

I år deltok revmatolog og forsker Lene Kristin Brekke fra HSR med foredrag om sykdommene Polymyalgia revmatika (PMR) og Kjempecellearteritt/Arteritis temporalis. Lene’s hovedbudskap var at Kjempecellearteritt er mer enn «bare» arteritis temporalis. Samtidig stilte hun spørsmålet om hvorvidt dagens tjenestetilbud for PMR-pasienter bør ses nøyere på

Deltaker fra HSR:

​Lene Brekke


​Artikkel publisert:

Natioinal Library of Medicine, Mai 2023​

Tema:

Om forbedringer og utprøving av ny operasjonsmetodikk for kneproteser

Deltaker fra HSR:

Øystein Skåden og Øystein Gøthesen

Did a New Design of the Oxford Unicompartmental Knee Prosthesis Result in Improved Survival? A Study From the Norwegian Arthroplasty Register 2012-2021​

​The article also got an editorial comment by leader of the Michigan Arthroplasty Register, Dr Brian Hallstrøm with several interesting points:

230523 CORR_Insights___Did_a_New_Design_of_the_Oxford.1205.pdf

Artikkel publisert:
Frontiers in Medicine, januar 2023

Tema:
To provide clinical guidance to Norwegian Rheumatologists and other clinicians involved in diagnosing and treating patients with giant cell arteritis (GCA). ​

Deltaker fra HSR:
Lene Kristin Brekke

Norwegian society of rheumatology recommendations on diagnosis and treatment of patients with giant cell arteritis

Artikkel publisert:
British Society for Rheumatology, August 2022

Tema:
To compare limited, to a more extended ultrasound examination (anteromedial ultrasound, A2-ultrasound) to detect large vessels (LV) involvement in patients with newly diagnosed giant cell arteritis (GCA).

Konklusjon:
Extended A2-ultrasound examination, identified more patients with LV involvement than limited ultrasound method. However, extended A2-ultrasound requires high expertise and high-end equipment and should be performed by ultrasonographers with adequate training.​

Deltagende fra HSR:
Lene K. Brekke

Tilgang til artikkelen fåes gjennom Oxford Academic​Ekstrakt av artikkelen finner du her​

Artikkel publisert:​
BMC Health Services Research, januar 2022

Bakgrunn:
Revmatologisk avdeling ved HSR leverer data til det norske BioRheuma-prosjektet (BIOlogic treatment of patients suffering from inflammatory RHEUMatic disorders). Målsetningen med BioRheuma, som startet i 2009, var å implementere prinsippet om målstyrt behandling, 'treat to target' (T2T), i daglig klinisk drift i revmatologien. Videre var det et mål å kunne benytte uselektert pasientinformasjon («real life data») til å analysere behandlingstilbudet. 

Konklusjon/resultat:
På vegne av avdelingen har Lene K. Brekke deltatt som medforfatter i en artikkel om effekter av det norske anbudssystemet for kostbare (biologiske) medikamenter.

Resultater fra studien viser at andelen av leddgikts-pasienter som ble behandlet med et biologisk medikament økte fra 39% i 2010 til 45% i 2019. Andelen av biologisk behandlede pasienter som nådde behandlingsmålet, såkalt DAS28-remisjon, økte i samme periode fra 42% til 67%. 

I perioden 2010-2019 doblet antall inkluderte pasienter seg fra 4909 i 2010 til 9335 i 2019, mens gjennomsnittsprisen for å behandle èn pasient med biologisk medisin falt med 47%.

Gjennomsnittsprisen for å behandle èn pasient med sitt aller første biologiske medikament falt hele 75% (fra 13 000 EURO i 2010 til 3 200 EURO i 2019). 

Forfatterne konkluderer med at helsemyndighetenes anbudssystem for å redusere behandlingskostnader, dvs at billigste medikament skal velges først, kan synes å ha økt tilgjengeligheten av biologiske medisiner uten at det har gått på bekostning av effekten.

Deltagende fra HSR:
Lene K. Brekke er medforfatter

Les hele artikkelen her

Artikkel publisert:
Forskningsprosjekter i ehelse, oktober 2021

Konklusjon/resultat:
Hovedmålet har vært å undersøke konservativ behandling vs. kirurgi, men sekundære utfallsmål har vært: MAP-Hand, Quick-Dash, Smerte, Grepsstyrke/ pinch styrke, Grunn til operasjon, Bevegelighet, og Tilfredshet.
Den konservative behandlingen/intervensjonen bestod av informasjon, ortoser, hjelpemidler og håndtrening i ventetid før kirurgisk vurdering for å se om det kan utsette eller redusere behovet for kirurgi hos personer med CMC leddsartrose. 

Deltagende fra HSR:
Dette har vært en multisenter randomisert kontrollert studie der revmatologiske avdelinger ved St.Olavs Hospital, Haukeland Universitetssykehus og Haugesund Sanitetsforenmings Revmatismesykehus i samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet Sykehus har bidratt.
Fra HSR har fysioterapeutene Åse Klokkeide og Monika Olsen deltatt.

Kan ergoterapi utsette eller redusere behov for kirurgi ved CMC-artrose: En randomisert, kontrollert studie.

Artikkel publisert:
JAMA Network 5. mai 2021

Konklusjon/resultat:
Skreddersydd behandling, med justering av medisindoser basert på konsentrasjon av legemiddelet i blodet, viser seg å ikke gi bedre effekt i behandlingen av pasienter med kroniske betennelsessykdommer.

Deltagende fra HSR:
Studiesykepleiere har vært Gunnbjørg Birk, Karen Elise Lindøe og Liv Margaret Eliassen. Studieleger var Amritpal Kaur og avdelingsoverlege Svanaug Skorpe.

Les hele artikkelen her

Fagsjef Øystein Gøthesen har utarbeidet en grundig forskingsvideo som omhandler computernavigasjon ved innsetting av kneproteser.
Videoen er på engelsk og er publisert hos det anerkjente amerikanske tidsskriftet JBJS (EST). Videoen er 'Open access' og kan fritt deles og distribueres

Se videoen her

Forskningsartikkel publisert:
Best Practice Nordic - Reumatologi

Konklusjon/resultat:

Kjempecellearteritt (GCA) er den vanligste av de systemiske vaskulittsykdommene hos voksne. Sykdommen er fortsatt ufullstendig forstått. Den mest kjente uttrykksformen av GCA er temporalisarteritt, men GCA er mer enn temporalisarteritt. GCA gir varig skade hos mange pasienter og selve behandlingener ofte årsak til dette. Behandlingsalternativene er begrensede, men økende kunnskap kan gi rom for mer individuelt tilpasset behandling.

Forfatter:
Overlege, ph.d-stipendiat Lene Kristin Brekke

Les hele artikkelen her (side 20-23)

Forskningsartikkel publisert:
fysioterapeuten.no

Konklusjon/resultat:

Denne artikkelen er et revidert utdrag fra den kommende bokutgivelsen Idrettsfysioterapeuten: Breddeidrett. Toppidrett. Aktivitetsmedisin (Cappelen Damm Akademisk), som er planlagt utgitt i mars 2020. Utdraget publiseres etter avtale med forlag og forfatter.

Medvirkende fra HSR:
Lege Truls Martin Straume-Næsheim

Les hele artikkelen her

Forskningsartikkel publisert:
BMC Muculoskeletal Disorders

Konklusjon/resultat:
Unge pasienter mellom 12 og 30 år som er plaget med at kneskålen går ut av ledd venter nesten 3 år får de får tilbud operasjon. Til sammenligning opereres pasienter i samme alder med korsbåndskade etter kun 6 mnd.

Hovedårsaken er nok at det er større usikkerhet knyttet til hva som er den rette behandlingen for å stabilisere en løs kneskål sammenlignet med en korsbåndskade, men disse unge pasientene med ustabil kneskål opplever en kraftig nedsatt knefunksjon og er forhindret fra å drive idrett på lik linje med korsbåndpasientene.

Funnene i studien understreker således viktigheten av å følge opp pasienter som har fått kneskålen ut av ledd og evt. henvise til et senter med kompetanse på området for behandling før de får plager som påvirker deres aktivitetsnivå inn i voksenlivet.

Medvirkende fra HSR:
Lege Truls Martin Straume-Næsheim

Les hele artikkelen her

Forskningsartikkel publisert:
Arthritis Research & Therapy

Konklusjon/resultat:
Kjempecellearteritt (GCA) er den vanligste systemiske vaskulittsykdommen i den voksne befolkningen. GCA kan ledsages av potensielt livstruende komplikasjoner, men denne store norske studien viser at sykdommen har liten eller ingen effekt på pasientenes overlevelse i det lange løp.

Resultatene tyder imidlertid på at pasienter med GCA dør av andre årsaker enn normalbefolkningen. Nærmere bestemt synes GCA-pasientene å ha en høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer eller infeksjoner, men samtidig lavere risiko for kreftdødsfall.

Funnene i studien understreker således viktigheten av adekvat oppfølging av pasienter med GCA, inklusiv kartlegging av risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer og fokus på tidlig identifikasjon og riktig behandling av slike tilleggstilstander.

Medvirkende fra HSR:
Overlege Lene K. Brekke

Les hele artikkelen her

Forskningsartikkel publisert:
BMC Musculosketal Disorders 2019

Konklusjon/resultat:
180 pasienter ble inkludert i studien. Gjennomsnittsalder var 63 år, og 79% var kvinner. Kunnskapsbaserte anbefalinger, er tydelige på at konservativ behandling i form av informasjon, trening, enkle hjelpemidler og bruk av skinner skal prøves før kirurgi vurderes. Studien viser at bare 21% rapporterte at de hadde mottatt konservativ behandling, før henvisning til kirurgisk vurdering.

De fleste pasienten i studiet rapporterte om milde smerter i henvist hånd. Studiet viser at CMC leddsartrose påvirker håndfunksjon negativt, særlig uttalt hos kvinner, og hos pasienter som også har artrose i ytterledd.

Studien viser et stort gap mellom anbefalingene, og hva som skjer i praksis. For å bedre den kliniske praksisen, må det gjøres et arbeid for å informere fastleger om anbefalt behandling for denne pasientgruppen, slik at pasienter blir henvist til ergoterapeut før en vurderer kirurgi

Medvirkende fra HSR:
Ergoterapeut Monika Olsen

Les hele artikkelen her

Forskningsartikkel publisert:
The Journal of Rheumatology i februar 2019.
Reprinted with permission from The Journal of Rheumatology, BREKKE L K, et al., Increased Incidence of Giant Cell Arteritis in Urban Areas? J Rheumatol. 2019;46(3):327-328. All rights reserved.

Konklusjon/resultat:
Årsaken til at noen pasienter får kjempecellearteritt (GCA) er ukjent. Genetiske forhold spiller inn, men det har også vært spekulert i om ytre forhold (breddegrad, årstid, soleksponering) eller miljømessige faktorer, infeksjoner og røyking har betydning for sykdomsutvikling.

Ved journalgjennomgang for perioden 1972 – 2012 har overlege Lene Kristin Brekke ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus sammen med medarbeidere ved Haukeland Universitetssykehus samlet en stor grupe av mennesker (kohort) med GCA. Ved diagnosetidspunktet hadde 743 av pasientene bosted i den delen av regionen der Helse Bergen yter sykehustjenester. I denne artikkelen har vi sett på om årlig forekomst av GCA er høyere i urbane strøk (Bergen) enn i de øvrige og mer landlige områder i samme region. Vi fant store svingninger i forekomst fra år til år i både by og bygd, men ingen signifikant forskjell mellom forekomsten hos pasienter bosatt i byen Bergen og pasienter fra de øvrige kommunene i regionen.

Selv om det hele tiden kommer nye forskningsresultater, er det fortsatt mye som er uklart ved sykdommen GCA. Lene Brekke og medarbeidere har samlet en stor kohort av personer med GCA, også i internasjonal sammenheng. Analyser utgående fra denne kohorten kan bidra til økt forståelse av forhold rundt denne sykdommen der Norge er blant landene som har høyest forekomst i verden.

Medvirkende fra HSR:
Overlege Lene K. Brekke

Les hele artikkelen her

Forskningsartikkel publisert:
BMC Artritis Research and Therapy, 15 December 2017

Konklusjon/resultat:
Giant cell arteritis (GCA) is the most common systemic vasculitis in persons older than 50 years. The highest incidence rates of the disease have been reported in Scandinavian countries. Our objective was to determine the epidemiology of GCA in an expected high-incidence region during a 41-year period.

Medvirkende fra HSR:
Overlege Lene K. Brekke

Les hele artikkelen her


Sist oppdatert 12.04.2024