Felles pressemelding fra Helse Fonna og HSR

Forbedret samarbeid skal gi kortere ventetid

Helse Fonna og Revmatismesykehuset har startet et 2-årig pilotprosjekt for å redusere ventetider på proteseoperasjoner i Fonna-regionen. Målet er å styrke fagmiljøet i Fonna-regionen og sikre kort ventetid og reisevei for pasientene.

Helge Ytterøy L'orange/Magne Kydland
Publisert 09.04.2024
En mann og en kvinne som står i en gate med hus i bakgrunnen
Dirketør ved Helse Fonna, Anders Hovland og direktør ved HSR, Kari Nådland, ser frem til tettere samarbeid for å korte ned ventetiden for pasienter som skal ha nytt kne eller ny hofte.

'Revmatismesykehuset har kapasitet til å operere flere proteser, og kan dermed bidra til at et større antall pasienter blir operert raskere og i egen helseregion. Med dagens bemanning og operasjonsstuer kan vi fint ta unna de 100 ekstra protese-operasjonene Helse Vest ber oss om årlig i prosjektperioden,' sier administrerende direktør Kari Nådland ved Revmatismesykehuset.

Revmatismesykehuset har etter ombygging/renoveringen i 2016 nå 2 fullverdige operasjonsstuer, en moderne postoperativ avdeling samt at sengeposten har kapasitet til å ta imot flere operasjonspasienter. Det er denne kapasiteten Helse Vest nå ønsker at vi skal benytte innen rammen av vårt felles helsevesen.

'Nasjonale kvalitetsindikatorer viser at vi har høy kvalitet på proteseoperasjonene som gjennomføres i Helse Fonna, og vi arbeider alltid for å utnytte kapasiteten vår best mulig og ha så kort ventetid som mulig på behandlingen vår. Vi ser samtidig at en del av pasientene i regionen får behandlingen sin utenfor Helse Fonna-regionen. Gjennom dette samarbeidet med Revmatismesykehuset har vi som mål å styrke det regionale fagmiljøet og redusere ventetidene ytterligere, slik at flere kan få gjennomført disse operasjonene nærmere hjemmet,' sier administrerende direktør Anders Hovland ved Helse Fonna.

Hovland forklarer at Helse Fonna og Revmatismesykehuset har etablert en rutine for å sikre at kapasiteten innenfor kne- og hofteproteser utnyttes best mulig, slik at den samlede ventetiden i regionen blir så kort som mulig.

'Revmatismesykehuset tar som før imot henvisninger til proteseoperasjoner direkte. Samtidig har vi kapasitet og kan bidra til å redusere ventetidene samlet sett. Vi ser det som svært positivt at Helse Fonna og Helse Vest ser mulighetene som ligger i vårt fagmiljø, og at vi sammen kan forbedre tilbudet i Helse Fonna,' forteller Kari Nådland, som legger til at Revmatismesykehuset også avhjelper SUS med proteseoperasjoner.

Samarbeidet som nå er startet opp er et resultat av Helse Vests arbeid for å benytte kapasitetene ved sykehusene bedre. Foreløpig er det et 2-årig pilotprosjekt som skal gi Fonna-regionen en økning på 100 ekstra kne- og hofteproteseoperasjoner i året. Dersom prosjektet gir ønsket effekt, vil Helse Vest vurdere om ordningen på noen måte kan videreføres.