HSR på Rogalandstinget

Tidligere denne uken var vi heldige og fikk presentere viktige utfordringer for ideell sektor for Stortingsrepresentantene fra Rogaland. Det var Næringsforeningen og Maritimt Forum som la godt til rette for dialogen gjennom Rogalandstinget.

Publisert 25.10.2023
En mann som snakker til en gruppe mennesker
Rådgiver Helge Ytterøy L'orange innleder på Rogalandstinget 23. oktober 2023

I likhet med andre aktører fikk HSR 8 minutter til å presentere utfordringer, og noen minutter til å svare på spørsmål. I administrerende direktør Kari Nådlands fravær, var det rådgiver Helge Ytterøy L’orange som hadde ordet for HSR.  i det videre kan du lese kortversjon av hans innledning her.  

3 utfordringer til stortingspolitikerne 

I Helse Vest er vi 7 ideelle virksomheter med driftsavtale med Helse Vest. I tillegg kommer flere virksomheter som jobber på anbud for Helse Vest og en del som har avtaler med kommuner om ulike tjenester. På Haugalandet er de største foruten HSR, Blå Kors Haugalandet og vårt datterselskap Rehabilitering Vest. 

Ideelle virksomheter er tydelig forankret i lokalsamfunnene, enten gjennom eierforeninger, stiftelser eller et stort innslag av frivillig innsats. Et viktig moment er også at alle midler pløyes tilbake til virksomheten – det hentes ikke ut utbytte i årene det går godt. 

Vi er en stor virksomhet, som omsetter for noe over 200 millioner. Vi har cirka 170 ansatte fordelt på mer enn 50 ulike fagprofesjoner og spesialistgrupper. Vi er også en viktig utdanningsinstitusjon, og har til enhver tid 4-5 leger i spesialisering innen våre områder. Vi er lærlingebedrift og har praksisplasser innen en rekke fagområder. Jeg kan også nevne at vi driver forskning, og har nå den 3 PhD-studien innen medisin- og helsefag i gang bare siden 2019. 

Som ideell virksomhet bidrar vi dermed med langt mer enn vanlige kontraktspartnere gjør i et tjenestekjøpsforhold. 

At vi har driftsavtale med Helse Vest betyr at vår virksomhet er en integrert del av vårt felles helsevesen. Når vi operer, tar vi ned den offentlige helsekøen. Vi får betalt akkurat det samme som Helse Fonna eller SUS. Hvis vi behandler en pasient ekstra, er det vårt felles helsevesen som får ‘æren’ - ikke en privat aktør. 

Vi har en gammel avtale i bunn. En av våre store utfordringer er at vi opplever at viljen til å utvikle samarbeidet i tråd med den medisinske utviklingen og mulighetene vi har til å se hele pasienten er svært begrenset. Vi får skriftlig fra Helse Vest hvert år at vi eksplisitt ikke skal utvide behandlingene vi gir. 

Dette opplever vi står i skarp kontrast til Stortingets klare ønske i forrige periode om å øke ideell sektors andel i helsevesenet fra 5 til 10 %. Det var et forslag SP stod bak og som AP de borgerlige partiene støttet i merknader. 

Vårt tydelige budskap til dere er å gjenta dette, og å få Helseministeren til å ta inn igjen i sin bestilling til de regionale helseforetakene at de skal legge til rette for ideell vekst. 

Vi er det man kaller et elektivt sykehus. Det betyr at vi har en svært liten akuttfunksjon, og at det aller meste av virksomheten er planlagte aktiviteter. Dette er en stor fordel som gjør at vi kan jobbe effektivt og sørge for en høyere og bedre planlagt pasientgjennomstrømning enn sykehus med akuttfunksjon. Litt brutalt sagt; Det kommer aldri trafikkskade innpå våre operasjonsstuer og skyver protesepasientene ned fra operasjonsbordet. 

Med et tettere samarbeid, og ved å utvikle en bedre funksjonsdeling mellom sykehusene kan ideelle og elektive sykehus ta unna flere pasienten og dermed redusere ventetidene i Helseforetakets område totalt sett. Vi kan rett og slett fungere som en ekspansjonstank for å redusere køene og unngå fristbrudd på en del områder.  

Vi vet at dette er mulig innenfor rammene av de gamle avtalene, og uten å bryte EØS-avtalen. Vi ser at det skjer både på Diakonhjemmet i Oslo og Haraldsplass i Bergen. Vi stiller oss svært positive til å forsterke vårt bidrag i Helse Fonna gjennom forbedret og forsterket samarbeid og funksjonsdeling. 

Vårt klare ønske til dere er å ha fokus på god funksjonsdeling og effektiv pasientbehandling innenfor alt som kan planlegges. Ved å se kapasiteten samlet kan flere behandles og ventetidene reduseres. 

En tredje utfordring vi opplever, er en holdning til at vi som ideell aktør ‘stjeler’ fagfolk fra det offentlige – vi får faktisk høre det. Det er pussig siden vi er en integrert del av vårt felles helsevesen. 

Vi har offentlig like lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Men som et ideelt AS har vi frihet til å organisere og legge til rette på en noe annen måte enn de offentlige helseforetakene. Jeg kan ta et par eksempler på hvordan vi beholder kompetanse på Haugalandet: 

  • Da vi for noen år siden skulle ansette anestesilege hentet vi en Haugalendingen, en lege en anestesispesialist fra helikopterbransjen. Han jobbet der fordi han ikke fikk fast stilling i det offentlige helsevesenet. Vi tilbød ham en hel fast stilling og fikk han inn i helsevesenet igjen 
  • Som elektivt sykehus skjer det meste på dagtid og av og til på kveld. Det betyr nok en noe roligere og mer planlagt arbeidshverdag enn mange opplever på akuttsykehus. Det gjør at flere står lenger i arbeid. Vi har en særdeles dyktig stab av sykepleiere, de aller fleste med spesialutdanning innen våre fagområder. Og de blir stående i jobb lenger enn vi ser og hører fra mange andre sykehus. 

Det å ha flere arbeidsgivere, også innen helsevesenet, er ikke en trussel. Det er en mulighet til å at flere finner seg til rette, at flere kan få en arbeidssituasjon tilpasset sitt liv. 

Vårt budskap til dere er: Se verdien i ulike arbeidsgivere og verdien i at arbeidstagere faktisk kan velge arbeidsgiver. Det kan få flere helsearbeidere står lenger i jobb og at helsearbeidere som i dag jobber i andre bransjer tilbake i helsevesenet. 

Les mer om Rogalandstinget her: