Stabil drift i en utfordrende situasjon

Revmatismesykehuset i Haugesund (HSR) hadde tilnærmet normal drift og unngikk smitteutbrudd gjennom hele pandemiåret 2021. Resultatet er stabil pasientbehandling og et godt driftsresultat.

Publisert 20.06.2022
Administrerende direktør Kari Nådland
Administrerende direktør Kari Nådland

​​- Våre medarbeidere jobbet systematisk og veldig godt for sikre pasientbehandlingen og sørge for en så normal drift som mulig gjennom hele året, forteller administrerende direktør Kari Nådland.

Hun forklarer at sykehuset gjennom 2021 oppnådde et noe høyere antall pasientkonsultasjoner enn i 2019, forrige normalår. Antallet operasjoner er på vei opp, men kombinasjon av redusert kapasitet som følge av oppgraderingsarbeider og noe etterslep, gjør at HSR ikke har nådd samme antall operasjoner som før pandemien.

For første gang har Helse Vest stilt krav om andel digitale konsultasjoner. HSR har gjennom flere år innarbeidet digitale verktøy for egenrapportering innen revmatologi. I kombinasjon med forbedrede løsninger for digitale konsultasjoner har gjort at revmatologisk avdeling oppnådde 25 % digitale konsultasjoner i 2021.

Innen området ergoterapi/fysioterapi, som har mye oppfølgning etter rehabilitering, var andelen digitale konsultasjoner 17 %. For områdene hud og revmakirurgi/ortopedi, der fysiske undersøkelser har avgjørende betydning er tallene lavere

Direktøren forteller at HSR innen området revmakirurgi/ortopedi, der HSR har utført større og mindre operasjoner siden midten av 1960-tallet, er det mangel på operasjonskapasitet og lange ventelister innen Helse Vest. HSR har de senere årene avhjulpet lange ventelister og mulige fristbrudd, og for flere operasjoner er nå 30 % av operasjonene ved HSR avlastning av andre sykehus gjennom fritt sykehusvalg.

- Ombyggingen var planlagt og medfører at vi i tiden som kommer bedre kan avhjelpe lange ventetider innen våre operasjoner for pasienter i Helse Vest, uttaler Nådland, og legger til: 

- Som en del av vårt felles helsevesen har vi mulighet til å bidra til at flere blir operert raskere, unngår lange smerteperioder og kan komme raskere tilbake i jobb.

Totalt sett er driften ved HSR stabil, og driftsmessig leverte sykehuset et godt resultat på i overkant av 11 millioner. Resultatet er imidlertid mye påvirket av store regnskapsmessige kostnadsføringer knyttet til fremtidige pensjonsforpliktelser, men som ikke er en konsekvens av driften. Etter finansposter ble årsresultatet et lite underskudd på 160.000.

Se styrets beretning, regnskap og nøkkeltall her