Nådland Kari2_1611_900pxl

Samarbeid sikrer tilbud bedre enn grenser

Helse Vests prosjektrapport «Revmatologien i Helse Vest» er på en bredere høring med høringsfrist 15. desember. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) utdyper i denne høringsrunden hvorledes vi mener revmatikere best sikres er godt tilbud i fremtiden.

Les hele høringsuttalelsen her

Kommunene på Haugalandet, Rogaland fylkeskommune og Samarbeidsrådet for Sunnhordland har avgitt høringsuttalelser som også konkluderer med videreføring av HSR som revmatologisk enhet for Helse Fonna og Helse Stavanger.
Se deres høringsuttalelser her.

- Vi ønsker å sikre våre pasienter med revmatologiske diagnoser et kvalitativt godt behandlingstilbud i et etablert fagmiljø. Innleder Kari Nådland, administrerende direktør ved HSR.

Pasientene mindre avhengig av fysisk avdeling

Hun fremhever at et godt behandlingstilbud må basere seg på et sterkt fagmiljø som kan håndtere bredden i behandlingsformer, både poliklinisk så vel som mestring- og læringskurs i et tverrfaglig behandlingsmiljø.

- Fremtidens pasientoppfølgning forventes å bli mer pasientstyrt. Knyttet til poliklinisk behandling vil dagens kontrollregime erstattes med oppfølging etter pasientens behov. Her vil elektronisk kommunikasjon supplere og effektivisere oppfølgingen. For den polikliniske behandlingen betyr det færre fysiske legebesøk men mer løpende interaksjon med behandler. Behov for kort reisevei til fysisk avdeling vil dermed avta for polikliniske pasienter, fremhever Nådland, og legger til: - HSR har i den utdypende uttalelsen vist bredden i pasientoppfølgningen som bekrefter dette.

Må sikre tverrfaglige og spesialiserte tilbud

Nådland viser til at både polikliniske pasienter og spesielt pasienter med tettere oppfølgingsbehov trenger tverrfaglig behandling i form av pasientkurs og spesialiserte klinikker. I enkelte tilfeller kreves også kompleks revmatologisk rehabilitering. Gjennom felles opptaksområde for Helse Fonna og Helse Stavanger er pasienter i Rogaland og Sunnhordland sikret et slikt behandlingstilbud.

- Et sterkt revmatologisk fagmiljø sammen med øvrige fagspesialister sikrer kvaliteten. Samarbeider gir et mer spesialisert, og faglig bedre tilbud enn 2 mindre fagmiljøer kan tilby. Derfor bør det felles opptaksområdet videreføres, poengterer HSR-direktøren.

Vellykket samarbeid om ortopedi bør videreutvikles

Innen ortopedi viser også samarbeid mellom sykehusene i Fonna svært gode resultater.

- HSR samarbeider nært med ortopedisk avdeling ved Helse Fonna, og bidrar i år med rundt 900 opererte pasienter innen dette området. HSR er faktisk sykehuset med kortest ventetid innen ortopediske operasjoner vi tilbyr i hele Helse Vest. HSR er også godkjent av Helsedirektoratet for 2,5 års spesialisering innen ortopedi, sier Nådland

- Vi ønsker å bygge videre på dette. Tallmateriale viser behov for en økning av kapasitet innen ortopedi.  Gjennom tettere samarbeid mellom sykehusene i Helse Fonna kan vi operer flere enn i dag. I tillegg vil HSR godkjennes for 4,5 års spesialisering innen ortopedi med en felles rotasjonsordning. Det er et viktig for kompetanse og rekruttering i regionen, forklarer Kari Nådland.

Urealistisk tidsplan og ingen økonomiske vurderinger

HSR peker videre at rekrutteringen til et lite område som revmatologi er krevende, og at tidsplanen frem til 2020 for ordinær drift ved ny avdeling er urealistisk. HSR mener sykehusene i Helse Vest bør samarbeide for å styrke fagmiljøene, fremfor å fragmentere til 2 mindre miljøer basert på enda en grense mellom Helse Fonna og Helse Stavanger.

- Prosjektrapporten sier ikke noe om hvordan man skal etablere et nytt fagmiljø. De økonomiske konsekvensene av å opprette to parallelle fagmiljøer er heller ikke nevnt. Det er ytterst beklagelig og svært bekymringsfull, avslutter HSR-direktøren.

For mer informasjon

Administrerende direktør   Kari Nådland                    tel 922 22 171
Rådgiver                            Helge Ytterøy L’orange    tel 90 277 255