Revmatologien i sterk utvikling

Behandling av revmatikere har endret og forbedret seg betydelig de seneste årene. Nå fokuserer vi på rask og presis diagnose, samt å oppnå god sykdomskontroll det første året etter at diagnosen er gitt.

Gjennom rask behandling hindres sykdommens utvikling, og pasientene kan leve gode, aktive liv. Oppfølgingen av revmatologiske pasienter blir nå gjort i et forebyggende perspektiv for å unngå senskader og invaliditet.

Det gis intensiv behandling og informasjon på et tidlig tidspunkt for å oppnå sykdomskontroll i løpet av kort tid. HSR tar aktivt del i utviklingen og bruk av moderne biologiske medisiner.

REVMA - Behandlingskjede

Tidlig oppfølgning gir best resultat

Oppfølging av revmatologiske pasienter gjøres i et forebyggende perspektiv for å unngå senskader og invaliditet.  Det gis intensiv behandling og informasjon på et tidlig tidspunkt for å oppnå bedring/fravær av sykdom (remisjon) og mestring i løpet av kort tid. Vi har spesielt fokus på god og tett oppfølgning av nydiagnostiserte det første året.

Vi gir pasientene kunnskap, innsikt og mestring gjennom deltagelse både mentalt og fysisk på et tidlig tidspunkt. Tverrfaglighet sikrer at alle faggrupper har et like stort ansvar for å gi et fullverdig tilbud avhengig av pasientens behov og mål.

HSR jobber etter en helhetlig pasienttilnærming, der vi gjennom et standardisert pasientforløp tilbyr rehabiliterende tiltak i løpet av første sykdomsår kombinert med tidlig og aggressiv medikamentell behandling.

REVMA - samspill SpesRehab

Spesialisert revmatologisk rehabilitering

HSR tilbyr spesialisert rehabilitering til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Et bredt sammensatt team skreddersyr individuell rehabilitering for pasienter med kompleks sykdomsutfordring som ikke får dekket sitt rehabiliteringsbehov på lokalt nivå.

Målgrupper er pasienter med aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av økende funksjonsproblemer, eller stabil sykdom når det samtidig foreligger sammensatte problemstillinger.