Rehab forskning 4

Resultat av forskning

Onsdag 8 mars var Edith K. Sørskår, Siv H. Østebøvik og Katrine K. Bua tilbake på jobb etter å ha representert Rehabilitering Vest på oppfølgingsmøter i forbindelse med forskningsprosjektene vi deltar i.

 

Rehabilitering Vest prioriterer
deltakelse i nasjonale
forskningsprosjekter og
kompetansenettverk for å sikre at vi
kontinuerlig utvikler oss og kan
foreta endringer i
rehabiliteringsprogrammene i tråd
med ny evidensbasert kunnskap
Tema for dagene var formidling av foreløpige resultater i fra de ulike prosjektene som NKRR har regi på samt forberedelse til BRIDGE studien.

-Det er jo alltid interessant å få presentert de foreløpige resultatene av prosjektene vi selv deltar i. Ikke minst er det viktig å delta i diskusjonen rundt hva er det vi kan lære av resultatene sier Edith.

Edith er fysioterapeut og har i sammen med Åse Klokkeide (ergoterapeut) vært prosjekt koordinatorer i Bro prosjektet.

For å inkludere deltakere ved Rehabilitering Vest har flere ansatte med ulik yrkesbakgrunn bidratt. Siv er sosionom og Katrine er sykepleier. Begge har vært aktive med å inkludere deltakere ved Rehabilitering Vest til studien.

-Det var lærerikt å få delta i diskusjonene vi hadde etter resultatene var presentert. Å ha fokus på forbedringsarbeid er nødvendig dersom vi skal bidra med å optimalisere rehabiliteringsprosessen for deltakerne sier Siv.

Katrine legger til at det er en god erfaring å ta i bruk digitale løsninger i forbindelse med kartleggingen: -Det oppleves som sikkert og brukervennlig både for oss ansatte og deltakeren.

Det ble etablert gode rutiner for å få inkludert aktuelle deltakere. Vi inkluderte nærmere 160 personer i BRO-prosjektet. Arbeidet ble fordelt i rehabiliteringsteamet på ulike yrkesgrupper.  Dette har ført til at ansatte fått forståelse for og et eierskap til prosjektet. I tillegg til kompetanse på å gjennomføre digitale kartlegginger.

Rehabilitering Vest har deltatt i
kjernesett-prosjektet (utvikling og pilottesting av
kjernesett for utfallsmål i rehanilitering),
kvalitetsindikatorprosjektet (utvikling og
pilottesting av forslag til kvalitetsindikatorer i
rehabilitering) og er nå klar for å delta i BRIDGE-
studien (Bedre kontinuitet og kvalitet i
rehabilitering).
Alt i regi av NKRR med støtte fra
helsedirektoratet.