Rehabilitering Vest AS

Rehabilitering Vest har driftsavtale med Helse Vest RHF om å levere spesialiserte rehabiliteringstjenester innenfor spesialisthelsetjenesten. Rehabilitering Vest eies av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) som begge er private ideelle selskaper som utfører helsetjenester på vegne av det offentlige.

Vi tilbyr spesialisert tverrfaglig rehabilitering for følgende diagnosegrupper i hht avtale med Helse Vest:

  • Kroniske muskel- og bløtdelssmerter  (ICD 10 Kap XIII Sykdommer i muskel-, skjelettsystem og bindevev)
  • Revmatologiske sykdommer (ICD 10 Kap XIII Sykdommer i muskel-, skjelettsystem og bindevev)
  • Ortopediske tilstander (ICD 10 Kap XIII Sykdommer i muskel-, skjelettsystem og bindevev)
  • Bruddskader, amputasjoner og andre bruddskader (ICD 10 Kap XIX Skadar)

Våre rehabiliteringsprogrammer baserer seg på at deltageren er motivert for rehabilitering og selv ønsker å gjøre en innsats for en bedre hverdag.

Vi disponerer 30 døgn-plasser hvor 6 plasser er øremerket for pasienter som har behov for noe veiledning, assistanse og tilrettelegging i forbindelse med personlig stell og  forflytning. En plass er øremerket pasienter med et større behov for assistanse og tilrettelegging. I tillegg har vi 10 dagbaserte rehabiliteringsopphold for samme pasientgrupper. Oppholdstiden varierer fra 2-4 uker.

Rehabilitering Vest er et moderne rehabiliteringssenter i nye fasiliteter og høystandard pasientrom som er universelt utformet. Vi er lokalisert i 4 etasje i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.

Vi har en sentrumsnær beliggenhet, samtidig som vi har kort avstand til byens friluftsområder og turløyper.