Om tilbudet

Vi har avtale med Helse Vest RHF og tilbyr rehabiliteringstjenester  til følgende diagnosegrupper:

  • Amputasjoner underekstremiteter
  • Revmatologiske sykdommer
  • Langvarig muskel og bløtdelssmerte
  • Brudd, ortopedi og slitasjetilstander i skjelett

Vi forventer at pasientene er tilstrekkelig utredet og behandlet før de kommer. Det er også et krav at man skal ha forsøkt rehabilitering i kommunen hvis det finnes relevant tilbud.

Rehabilitering Vest disponerer 30 døgn-plasser hvor 6 plasser er øremerket for pasienter som har behov for noe veiledning, assistanse og tilrettelegging i forbindelse med personlig stell og forflytning. En plass er øremerket til pasienter med et større behov for assistanse og tilrettelegging. I tillegg har vi 10 dagbaserte rehabiliteringsplasser for samme pasientgrupper. Oppholdstiden varierer fra 2-4 uker.

Mål med rehabiliteringen er økt livskvalitet, å delta sosialt og i arbeid /skole. Øke bevisstgjøring og kunnskap om mestring av egen livssituasjon.