Hvem kan søke seg til Rehabilitering Vest

Rehabilitering Vest tilbyr rehabiliteringstjenester for følgende diagnosegrupper

  • Langvarig muskel- og bløtdelssmerte
  • Brudd, ortopedi og slitasjetilstander i skjelett  
  • Amputasjoner underekstremiteter
  • Revmatologiske sykdommer

Eksempler på sykdommer og plager som henvises er kroniske ryggsmerter, fibromyalgi, nakke/skuldersmerter, revmatiske lidelser, artrose og ulike typer skader. En del kommer også hit etter operasjoner.

Det er viktig at du er diagnostisert og er ferdig utredet for at vi skal kunne gi deg et rehabiliteringsopphold.

Felles for deltakere som søker seg til oss er at de har langvarig smerteproblematikk. 

Vi  har i hht avtale med Helse Vest 30 døgn-plasser hvor 6 plasser er øremerket for pasienter som har behov for noe veiledning, assistanse og tilrettelegging i forbindelse med personlig stell og forflytning. En plass er øremerket til pasienter med et større behov for assistanse og tilrettelegging. I tillegg har vi 10 dagrehabiliteringsplasser

Oppholdstiden varierer fra 2-4 uker.

Dagrehabilitering egner seg godt for uspesifikke tilstander i muskel/skjelett, revmatiske sykdommer og skader i muskel og skjelett. Deltakere på dagrehabilitering er i hovedsak i arbeidsfør alder.