Målgruppe

Målgruppen er pasienter med aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av økende funksjonsproblemer, eller stabil sykdom når det samtidig foreligger sammensatte problemstillinger. Overordnet mål er at pasienten skal fungere best mulig ut fra egne premisser i aktiviteter og deltakelse i sin hverdag.

Kartlegging av pasientens ressurser, funksjonsevner gjennom innkomstsamtale med alle faggrupper, tester og andre undersøkelser er viktig arbeid mot en god individuell rehabiliteringsplan, med realistiske delmål og hovedmål

Alle pasientene må selv, i samarbeid med vårt tverrfaglige team, være med å formulere mål for rehabiliteringen med utgangspunkt i de utfordringene de opplever i hverdagen.

Individuell rehabiliteringsplan evalueres underveis, og ved rehabiliteringsoppholdets slutt. Ved utskrivelse vil det bli laget en plan for videre oppfølging og tiltak.

Ved oppholdets slutt, blir pasienten retestet for å se effekten av tiltakene.