Kompleks revmatologisk rehabilitering

Kompleks revmatologisk rehabilitering på individuelt nivå bidrar til å redusere sykdommens påvirkning, forbedrer pasientens bevegelighet, styrke og utholdenhet. Slik kan behandlingen bidra til aktiv livsutfoldelse.

Ved starten på oppholdet drøftes mål og planer gjennom av pasienten og rehabiliteringsteamet slik at en omforent plan og endelige mål fastsettes. En individuell rehabiliteringsplan utarbeides for hver pasient. Her fastsettes klare mål og virkemidler. Planen koordineres av pasient og pasientkoordinatoren. Rehabiliteringsteamet, som består av fysioterapeut, ergoterapeut, revmatolog, sykepleier/hjelpepleier og sosionom, bidrar alle inn i rehabiliteringsplanen.

Kompleks revmatologisk rehabilitering på individuelt nivå forutsetter en aktiv deltagelse med målsetting og måloppnåelse for den enkelte pasient. HSR jobber derfor sammen med pasienten i forkant av oppholdet slik at hun/han forbereder seg, setter seg mål og legger en plan for å nå målene.
 
Målene og mål oppnåelse evalueres midtveis i oppholdet, og ved oppholdes avslutning. Rehabiliteringsopphold har individuelt tilpasset oppholdslengde, og varer normalt 3 uker.