Hva er rehabilitering?

Rehabilitering kan beskrives som en tverrfaglig, koordinert og målrettet prosess i samarbeid med en person med (lang)varig funksjonshemning.

 All nødvendig medisinsk utredning og behandling skal være gjort i forkant av rehabilitering. Rehabilitering er noe annet enn for eksempel rekonvalesens, behandling, og pleie og omsorg.

Definisjon Rehabilitering:

”Tidsavgrensa, planlagte prosessar med klare mål og verkemiddel, der fleire aktørar samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogeleg funksjons og meistringsevne, sjølstende og deltaking sosialt og i samfunnet” (St. meld nr 21 1998-99 s.10).