Haraldsvang Naturpark

Området avgrenses i nord av Skeisvoldsveien (fylkesvei), i øst Arkavatnet, i vest Skeisvatnet og i sør Haraldshallen/Haraldsvang skole.

Området består av mange turveger, variert vegetasjon med mange store trær, badeplass med stupetårn, kafé, festplass og lekeplass. Haraldsvang naturpark er en sentral del av grønstrukturen i Haugesund. Med kort avstand til boområder kan området nås raskt og lettvint.

I sørenden av området ligger Røyrvatnet. Her er det satt opp "fuglekikkebu". I dette våtmarksområde er det ett yrende fugleliv.

På østsiden av Røyrvatnet går det en turveg nordover. Der den krysser elva fra Arkavatnet er det tilrettelagt med benker. Elva kommer her i småstryk og stedet kalles "Laksafossen". De første trærne ble plantet i 1883. Disse trærne har, gjennom naturlig foryngelse, bidratt til at området fortsatt er bevokst med trær.

Ved festplassen har kommunen etablert lekeplass, til glede for så vel barnehager som familier på tur.